Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar

Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar Ruşen Çakır
 • Title: Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar
 • Author: Ruşen Çakır
 • ISBN: 9753423683
 • Page: 388
 • Format: Paperback
 • Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar Ruşen Çakır Ayet ve Slogan T rkiye de slami Olu umlar Ayet ve Slogan ilk kez y l nda yay mland ve k sa s rede konusunda bir klasik haline geldi Ru en ak r gazeteci ve ara t rmac olarak slami olu umlara bakarken al lm bak a lar n ve kli eleri redd
  Ayet ve Slogan, ilk kez 1990 y l nda yay mland ve k sa s rede konusunda bir klasik haline geldi Ru en ak r, gazeteci ve ara t rmac olarak slami olu umlara bakarken, al lm bak a lar n ve kli eleri reddetmi , konusuna dokunmay , konusuyla ger ekten ili kiye ge meyi tercih etmi ti Ayet ve Slogan b ylesine ba ar l k lan da bu oldu erif Mardin kitab n 9 baAyet ve Slogan, ilk kez 1990 y l nda yay mland ve k sa s rede konusunda bir klasik haline geldi Ru en ak r, gazeteci ve ara t rmac olarak slami olu umlara bakarken, al lm bak a lar n ve kli eleri reddetmi , konusuna dokunmay , konusuyla ger ekten ili kiye ge meyi tercih etmi ti Ayet ve Slogan b ylesine ba ar l k lan da bu oldu erif Mardin kitab n 9 bas m i in kaleme ald Sunu ta yle yaz yor ak r n ara t rmalar en az alt zg n ara t rma alan na k getirmi tir T rkiye de slaml n liderli inin kimler taraf ndan olu turuldu u siyasetle olan ili kileri slami te kilatlanman n s n r nda etkili olan ancak icazetli say lmas m mk n olmayan ayd nlar n fikirlerinin lkemizde slam nas l etkiledi i liderlerin, bu ayd nlar n da fikirleriyle dini inan lar bug nk bilgi er evemizi kullanarak yeni ve ideolojik bir s ylemle nas l yo urduklar T rkiye de ancak b l k p r k bilgilerle yaz ya aktar lan tarikatlar n yayg n etkisi Bu a dan ak r n kitab hepimiz i in ok nemli bir referans kayna olmu tur Konunun herkesin anlayabilece i bir dille anlat lmas , okuyucunun bu yeni bilgi ve s re leri izlerken duydu u heyecan ve kitab sonuna kadar okuma hevesini azaltmam t r Y llar ge mesine ra men kitap bu zelliklerini korumu tur Ayet ve Slogan, T rkiye de slami hareketleri anlamak i in vazge ilmeyen bir katk olarak kar m zda durmaktad r
  • [PDF] ↠ Free Read ò Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar : by Ruşen Çakır ✓
   388 Ruşen Çakır
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Read ò Ayet ve Slogan: Türkiye'de İslami Oluşumlar : by Ruşen Çakır ✓
   Posted by:Ruşen Çakır
   Published :2020-05-08T20:15:09+00:00

  About Ruşen Çakır


  1. Ru en ak r, 1962 de Hopa da do du Laz Yazar M ge plik i ile evli Ali Deniz in babas Galatasaray Lisesi ni bitirdi Gazetecili e 1985 te Nokta dergisinde ba lad Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN T rk ve NTV de al t TESEV de Demokrasi, Sivil Toplum ve slam D nyas program n y netti 2002 den beri Vatan gazetesinde yazmaktad r.Di er kitaplar unlard r mam Hatip Liseleri, Efsaneler ve Ger ekler rfan Bozan ve Balkan Talu ile birlikte TESEV, 2004 , Sivil, effaf, Demokratik Bir Diyanet leri Ba kanl M mk n m rfan Bozan ile birlikte TESEV, 2005 , Mahalle Bask s , Prof Dr erif Mardin in Tezlerinden Hareketle T rkiye de slam, Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi Do an, 2008.


  688 Comments


  1. 1991 de yaz lm olmas na ra men bu alan n en iyilerinden biri, ke ke imkan olsa da Ru en ak r kitab g ncelleyebilse Kitab n sonu b l m ndeki de erlendirme k sm zellikle iyi

   Reply

  2. Tarafs z gazetecilik konusunda phe uyand ran bir eser oldu bende Kald ki kitapta ad ge en hi bir cemaat ve olu uma yak n olmayan bir ki i olmama ra men, olduk a yanl yaz lar okudu umu s ylemeliyim Belki yazar bu kadar objektif olabiliyordur, son raddesi budur kendi i inde ama bu kitaba tarafs z demek abesle i tigaldir g z mde Bu benim fikrim, yine de Ru en ak r ok derinlikli ara t rmalar yap p b y k emek vermi kitaba Bunu g zard etmeyerek yap yorum bu yorumu Kitapta tarafs zl k aramakla ge en s [...]

   Reply

  3. Bug n n TR yesini anlamak isteyen i in ok iyi bir eser Herhangi bir taraf tutmayan ara t rmaci bir yazar n ba ar l bir eseri.G ncellenmesi gereken bir kitap.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *