Zły

Zły Leopold Tyrmand
 • Title: Zły
 • Author: Leopold Tyrmand
 • ISBN: 9788307019826
 • Page: 295
 • Format: Paperback
 • Zły Leopold Tyrmand Z y Powie kryminalna romans brukowy Ale tak i gorzej nawet romans z bruku zrujnowanego z ruin i rozdo w A jednak to l ni tryska brzmi piewa
  Powie kryminalna, romans brukowy Ale tak i gorzej nawet romans z bruku zrujnowanego, z ruin i rozdo w A jednak to l ni, tryska, brzmi, piewa
  • [✓ Zły || ñ PDF Read by ¿ Leopold Tyrmand]
   295 Leopold Tyrmand
  • thumbnail Title: [✓ Zły || ñ PDF Read by ¿ Leopold Tyrmand]
   Posted by:Leopold Tyrmand
   Published :2020-05-03T20:56:56+00:00

  About Leopold Tyrmand


  1. Leopold Tyrmand Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Zły book, this is one of the most wanted Leopold Tyrmand author readers around the world.


  641 Comments


  1. Powinnam si wstydzi , e ja rodowita warszawianka si gn am po z ego dopiero terazJest to wed ug mnie obowi zkowa lektura ka dego kto kocha to miasto Czerpa am OGROMN przyjemno z opis w powojennej Warszawy, jej mieszka c w i ich zwyczaj w A sama fabu a Czyta si wspaniale, na pocz tku mo na czu zagubienie spowodowane mnogo ci w tk w i postaci Ale z czasem wszystko zaczyna si na siebie nak ada i zaz bia , e mo na by rzec jakie to miasto ma e Polecam r wnie wszystkim kt rzy maj tak mo liwo pos uchani [...]

   Reply

  2. czyta am to w ca ej warszawie, w parkach, na awkach i w autobusach, a potem niech tnie od o y am na kilka miesi cy, bo by am poza warszaw , a poza warszaw tego czyta nie wolno, bo p ka serce jak mo na nie kocha tej ksi ki, kiedy ma tak miasto bohaterk z tyrmandem czasem si lubimy, czasem si czubimy, ale za te osiemset stron mi o ci do warszawy nale y mu si wieczna chluba i niewa ne, e wszystko z palca wyssane marek h asko tak si rzuca , e tyrmand zrobi z warszawy miasto przest pstw i po cig w sa [...]

   Reply

  3. gombrowicz recenzuj c t ksi k u y 3 kluczowych s w krymina , romans i brukowy ja u y abym jeszcze przymiotnika warszawski poczatkowo zdaje si by pe n skomplikowanych powi za i tajemniczych postaci powie ci w stylu christie im dalej w las, tym opowie staje si bardziej realistyczna, fakty jak to w kryminale , cz si w logiczn ca o , kt ra rzeczywi cie mog a si zdarzy naprawd ko cowe podsumowanie Drobniaka, nazbyt tendencyjne, potwierdza realizm ksi ki w tki mi osne wprowadzane oszcz dnie i z wyczuc [...]

   Reply

  4. O czym to w og le jest Teoretycznie o walce z chuliga stwem O polskim Zorro lat pi dziesi tych ubieg ego wieku W praktyce C chyba najbardziej o Warszawie, mie cie brutalnie pobitym, jak niejeden z bohater w tej ksi ki, i b d cym w trakcie leczenia Jeszcze nie wiadomo, co b dzie z pacjentem, planowane s amputacje i przeszczepy, ale Warszawa si nie poddaje Ksi ka obfituje w opisy, rozbudowane apostrofy do Warszawy, do poszczeg lnych element w jej architektury i te opisy, cho niew tpliwie autor w o [...]

   Reply

  5. Nie s dzi am, e mog uwielbia moje miasto jeszcze bardziej, ale po lekturze tej ksi ki zakocha am si na nowo Opis Warszawy lat 50 tych, tego wiata, kt rego ju nie ma, urzek mnie ca kowicie Co do samej historii, jak kto wcze niej napisa , na pocz tku ci ko si w tym wszystkim po apa w tk w tyle, ilu bohater w a mo e i wi cej Po czasie czytelnik zag bia si w ten wiat ca ym sob , a uk adanka zaczyna do siebie pasowa Brawo Panie Tyrmand, nie mog si doczeka by si gn po kolejne pozycje tego autora.

   Reply

  6. To jedna z tych ksi ek, kt re wsysaj do rodka i zniekszta caj postrzeganie czasu na zewn trz, na zasadzie O, jak to, to ju trzeba wysiada chyba g wnie za spraw u ytego j zyka i opis w Trudno mi nie wystawia takim ksi kom najwy szych not Je li mia bym si do czego przyczepi , to e fabu a nieco naiwna, podobnie niekt re poematy mi osne do Warszawy budzi y u mnie u mieszek politowania, mimo i uwielbiam to miasto Aczkolwiek jako ca okszta t ta ksi ka to akurat pi kna laurka dla powojennej Warszawy.To [...]

   Reply

  7. It was great book Reading about post WW2 Warsaw and people living there was amazing Especially when I can remember my great grandma telling me about the war, uprising and years after war She had spent the whole war at Warsaw Soo differen realities.Probably if I read this kind of book written by sb from my time I wouldn d like it so much.

   Reply

  8. Zdecydowanie punkty za opis Warszawy z lat 50 tych, opis band chuligan w, j zyka, wczesnej kultury Sama historia te ciekawa Jednak ju pod sam koniec troch mia am wra enie, e cz opis w mo na by skr ci nie wyda y si a tak istotne dla historii.

   Reply

  9. Rozumiem, e to klasyka Ale Tyrmand powinien si skupi na pisnaiu spacerownik w opisy Warszawy lat 50 s cudowne, tyle e fabu y brak.

   Reply

  10. prawdopodobnie najbardziej klimatyczna powie jaka powsta a

   Reply

  11. To b dzie prywatna opinia.S ysza em o tej ksi ce dobre opinie i wydawa a mi si modna Jednak wci gn a mnie tylko w kilku fragmentach Nie jestem warszawiakiem i nagromadzenie nazw ulic i dzielnic, kt re nic lub niewiele mi m wi , by o odstr czaj ce Ksi ka roi si od postaci i trzeba odda , e to bogactwo robi wra enie, ka da posta ma sw j charakter Ale adna z nich nie uzyska a mojej sympatii i w czasie lektury nie potrafi em si z adn identyfikowa Przy tak d ugiej lekturze jest to stanowcza wada I na [...]

   Reply

  12. Po powie si gn am by, po trosze, zmierzy si z kultow ju pozycj , ale r wnie , by poczu klimat starej, powojennej Warszawy, dopiero podnosz cej si z gruz w, by na miejsca, kt re znam, spojrze z nieco innej perspektywy Autor zabiera nas w pasjonuj c podr po tym ciekawym mie cie, skrupulatnie oddaje realia czas w PRL u, daje pe ny obraz jego spo ecze stwa, z kt rego nieco sobie mo e momentami pokpiwa, ale w ka dym s owie czu jednocze nie ogromn mi o do Warszawy i Warszawiak w W tek kryminalny jest [...]

   Reply

  13. Warszawa roku 1953 jest przera aj ca Ocieka krwi , emanuje bezmy lnym okrucie stwem, a zarazem uwodzi t tni cym nocnym yciem, lekko ci obyczaj w i romantyzmem m odzie czej mi o ci Z y kocha to miasto Nie mo e pozwoli by tocz cy je rak chuliga stwa zwyci y.Tyrmand stworzy niepowtarzalny portret stolicy i jej mieszka c w Skutecznie utrzymuje zainteresowanie czytelnika b yskotliwymi dialogami oraz niezwykle plastycznymi opisami zar wno miasta, jak i postaci, tak, e nawet te zupe nie drugoplanowe i [...]

   Reply

  14. Gdyby tylko kto zrobi jakie streszczenie tej ksi ki Generalnie jest ona strasznie przegadana Sam autor chyba zm czy si pisaniem, bo druga cz by a znacznie szybsza A ko c wka to ju w og le, gna byle zako czy to dzie o Mimo wszystko, ciesz si , e przebrn em przez t knig , mam teraz jako takie poj cie jak wygl da o ycie w Warszawie w latach 50tych

   Reply

  15. Klasyka, swietne opisy Warszawy lat 50 tych Ile oni w dki pili

   Reply

  16. Z y autorstwa Leopolda Tyrmanda to fascynuj ca opowie o Warszawie lat 50 tych Tak w a nie to urzek o mnie najbardziej Ten wietny opis ycia w odbudowuj cej si , zar wno pod wzgl dem architektury, jak i w uj ciu spo ecznym, stolicy Tyrmand jest niesamowicie wnikliwym i spostrzegawczym obserwatorem otaczaj cej go rzeczywisto ci Na wiele zjawisk spo ecznych patrzy wzrokiem, kt remu nie spos b dor wna pod wzgl dem bystro ci i umiej tno ci zrozumienia.Tytu owy Z y to tajemnicza posta , cz owiek, kt ry [...]

   Reply

  17. Powie d uga i barwna Powiem wi cej bardzo d uga i bardzo barwna.O samej fabule rozpisywa si nie b d bo nie ona jest najwa niejsza aczkolwiek wci ga i z zainteresowaniem czeka em na to, jak si rozwin poszczeg lne w tki Si a tej powie ci to opis ycia robotniczo przest pczej Warszawy d wigaj cej si po wojnie Opis t tni cy yciem, plastyczny i niemal namacalny Liczba przymiotnik w czy rzeczownik w przy niekt rych opisach robi piorunuj ce wra enie bo wydaje si e ju nic nie mo na doda a Tyrmand dodaje [...]

   Reply

  18. Chcia em to przeczyta odk d zobaczy em to w r ce u mojego ojca By o co magicznego w tytule tej powie ci, co kusz cego w kolorach ok adki co przyzywa o i nakazywa o lektur , ale zawsze by o co innego do czytania Ksi ka ta jest w domu rodzinnym nadal a mnie wreszcie wpad o do g owy, e mo e jestem ju wystarczaj co zorientowany w literaturze, eby oceni j w a ciwe co niniejszym czyni Jest to powie ze wszechmiar wyj tkowa, daj ca znakomity obraz powojennej Warszawy, jej kolorytu i rodowiska otrzyk w z [...]

   Reply

  19. S ucha am audiobooka mistrzowsko czytanego przez Adama Ferency Klasyk.Tu nie historia jest wa na, a miasto Powojenna Warszawa jest tutaj g wn bohaterk , a wnikliwie opisy sprawiaj , e chce si odszuka te wszystkie zau ki, mimo, e miasto przez te wszystkie lata wi kszo z nich potraci o.Podziwiam te sprawno j zykow autora takie nagromadzenie przymiotnik w i przys wk w, a ja nie pomy la am nawet raz, e to pretensjonalne czy przyd ugie.Klimat tej ksi ki to w a nie ta niespieszna akcja i rozbudowane k [...]

   Reply

  20. Nie jestem Warszawianka, wiec czesc sentymentalna odpadla w przedbiegach Postaci jest bardzo wiele, ale nie sa one ani trojwymiarowe i prawdziwe, ani budzace sympatie.Ogolnie uwazam, ze owszem da sie przeczytac lub odsluchac, ale jest to dosc slaba pozycja.

   Reply

  21. Warszawa 1954 to zdecydowanie polskie Sin City Czy by Frank Miller czyta Tyrmanda Momentami przyd ugawe, ale poza tym zdecydowanie warto

   Reply

  22. Przyd ugie bajdurzenie W pierwszej po owie mo na usn , ledwo przebrn em Trzecia gwiazdka za oryginalno i klimat.

   Reply

  23. Kawa dobrej, ci kiej lektury Ale s klasyki, z kt rymi si nie dyskutuje i wcale nie mam zamiaru tego robi raczej trzeba zdj czapk z g owy Abstrahuj c od niew tpliwie najwy szej jako ci, nie by abym sob , gdybym nie przyzna a si , e jestem absolutnie zakochana w ksi kach, kt re przedstawiaj Warszaw To cudowne uczucie spaceruj c i my l c sobie o, tutaj mig o zawin si autobusem Bezb dna warszawska rzeczywisto , cudownie pokazane obyczaje, zwyczaje i uk ady Mog abym pisa godzinami, ale nie chc nikomu [...]

   Reply

  24. Bardzo plastycznie, malowniczo przedstawiony obraz Warszawy z lat 50 tych ubieg ego wieku W tek kryminalny, chocia pozornie g wny, jest jedynie sznurkiem, po kt rym prowadzona jest akcja, a nie sednem ksi ki Jej serce to opis ycia spo ecznego powojennej Warszawy Z y to niemal 800 stron niezwykle wci gaj cej lektury, daj cej niespotykany wgl d w przest pcze sfery spo eczne.

   Reply

  25. D uga, jednak pomijaj c g wny w tek z zachwytem czyta am opisy dawnej Warszawy, miejsc wszystkim nam tu mieszkaj cym znanych a tak innych w latach 50 tych dwudziestego wieku Opisy ulic ju nieistniej cych pobudza y ciekawo i wyobra ni.

   Reply

  26. G wnym bohaterem ksi ki jest oczywi cie Warszawa i za to jak Tyrmand j opisuje, nale si Tyrmandowi wielkie brawa Akcja kryminalna jak to w kryminale, ale nieco zaskakuje i wci ga, co czyni Z ego idealn ksi k na lato, le enie na pla y w s o cu i k piele w naszym pi knym morzu.

   Reply

  27. Wonderful depiction of the after war Warsaw I recommend.

   Reply

  28. Zar bista ksi ka Wci gaj cy krymina i wspaniale opisana Warszawa lat 50 tych nadaj ca historii niepowtarzalny klimat.

   Reply

  29. Nie porwa a mnie Strasznie d ugo m czy em si , wszystko przez d uuuugie opisy Warszawy Same opisy barwne, ale i tak Wawka mnie nie porywa.

   Reply

  30. on the plus side gripping end on the down side too long first 300 pages could have been condensed to like 50.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *