Öyle miymiş?

Öyle miymiş? Şule Gürbüz
 • Title: Öyle miymiş?
 • Author: Şule Gürbüz
 • ISBN: 9789750518997
 • Page: 258
 • Format: Paperback
 • Öyle miymiş? Şule Gürbüz yle miymi Ne yapt k biz sahi burda bunca vakit d rt mevsim o ul u ak bez tarak Ne yapacaks n bir d zen var ilah d zen yaprak d yor g zelim ku lar huzurda el pen e bekliyor insan kendisi tokken ba kalar n
  Ne yapt k biz sahi burda bunca vakit, d rt mevsim, o ul u ak, bez tarak Ne yapacaks n bir d zen var, ilah d zen, yaprak d yor, g zelim ku lar huzurda el pen e bekliyor, insan kendisi tokken ba kalar n n da hep bir ekilde doyuruldu unu san yor, yemi tir bir ey diyor, doymu tur, i mi tir, i mez olur mu, yoksa l r diyor, ama ertesi g n l m diri mi bakm yor Aslan elNe yapt k biz sahi burda bunca vakit, d rt mevsim, o ul u ak, bez tarak Ne yapacaks n bir d zen var, ilah d zen, yaprak d yor, g zelim ku lar huzurda el pen e bekliyor, insan kendisi tokken ba kalar n n da hep bir ekilde doyuruldu unu san yor, yemi tir bir ey diyor, doymu tur, i mi tir, i mez olur mu, yoksa l r diyor, ama ertesi g n l m diri mi bakm yor Aslan elleri nde eceli arkas nda yatm yar a ama heybetli, o lan be bin y l evvelin hatalar n yap yor, ama akl na derslerde de okusa, kitaplarda da kavu am yor, o da anla lan ge iyor, k z bin sene ncenin heveslerinde, senin k za bak dirilse bir Asurlu g lecek, ey Mezopotamya, eski krall k, asma bah eleri, kuleler, yenisi ve iyisi yap lamazken bunca y k lmak niye
  • UNLIMITED KINDLE Å Öyle miymiş? - by Şule Gürbüz
   258 Şule Gürbüz
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE Å Öyle miymiş? - by Şule Gürbüz
   Posted by:Şule Gürbüz
   Published :2019-02-16T19:34:19+00:00

  About Şule Gürbüz


  1. She s not a hermit, though in other times she could have been Her job is not in keeping with the times she repairs the clocks in the Ottoman palaces ule G rb z is the only woman in the world to be an expert in mechanical clocks and author of two collections of stories which are small jewels of contemporary Turkish literature Zamanin Farkinda Aware of time, 2011 and Coskuyla Olmek Die enthusiastically, 2012 Aged only eighteen she wrote her first novel, Kambur The Hunchback, 1992 , published at the first attempt by the well known Ileti im, likewise publishers of her last two works But, apart from an interval marked by a collection of poetry and a theatrical text, for almost twenty years ule G rb z has remained outside the Turkish literary scene She studied History of Art in Istanbul and Philosophy in England On her return she became apprenticed to Recep G rgen, the last master clock maker in the Imperial Palaces, to then become in her turn a master.Over the years the two of them were able to set working than 300 clocks, both Turkish and foreign, belonging to the period between the XVI and XIX centuries For the most part these clocks were recovered from a state of abandon and then put on show in museums which are today housed in the Topkapi and Dolmabah e Palaces This path has played a determining role in G rb z s writing which reflects on human existence and the sense of life using expressive and ironic language, taking up and giving voice to various themes in the Turkish Muslim culture.


  412 Comments


  1. ule g rb z n co kuyla lmek teki dil d nce yo un yk lerini be enmi tim yle miymi te de ayn yo un, tam anlam yla usta i i dili buldum ve fakat d ncenin kurgunun s n rlamalar ndan kurtuldu unda ba kala t n , bamba ka mecralara akt n , zaman zaman koptu unu, u tu unu g rd m adeta beklentimin alt nda diyemem klasik kal pla ama uyarlayarak unu s yleyebilirim beklentimin d ndan edebiyattan, kurgu ya da anlat deneme fark etmez, hi bir edebiyat eserinden insan n ne olup ne olmad n , hayat n anlam n ya da [...]

   Reply

  2. Temalar ve slubuyla kendine has yazarlar m zdan ule G rb z n son kitab yle miymi sab rla okunacak derinlikte bir eser nceki iki kitab zaman n Fark nda ve Co kuyla lmek i ok sevmi tim Bu biraz daha farkl , t r de mu lak Zaman zaman manifesto, zaman zaman bir an , i d k havas nda Keskin bir toplum ele tirisi var Felsefi, dini referanslar bolca zellikle ilk b l m Cennet Varken Cinnet Olabilir mi de Belki biraz st perdeden havas ele tirilebilir Ben en ok Hay r Demeden tiraz b l m n sevdim ergenlik, [...]

   Reply

  3. Kibar kelimeler kullanmaya al rken bu kitab nas l yorumlayabilirim diye uzun uzun d nd m asl nda Elimden gelenin en iyisini yapmaya al aca m ncelikle ule G rb z kitab n i indeki metinlerini ylesine didaktizme bo mu tu ki okurken 1 y ll k ara vermi oldum ve d nd mde de asla kolay bir okuma olmad Elinde koca balyozuyla bildiklerini benim ba ma akmaya epey kararl bir uslubu var gibiydi Gibiydi dedim nk bir yandan da ule Han m hakik ti bulmu ancak biz koku mu fanilerle payla maya k yamaz bir tepeden [...]

   Reply

  4. yle miymi , okundu u s rada insan oldu undan ok daha bilgili, oldu undan ok daha ak ll yap yor sanki Kitap bitti inde ise kendimi oldu umdan daha ak ls z, oldu umdan daha cahil buldum.G nlerdir nas l bir kitap bu diye d n p duruyorum Bir arkada n dedi i gibi, kitap gibi kitap kinci kez okumak istiyorum imdi.Kitab okurken deh etten deh ete d t m de s ylemek isterim bir vakitler koca kitaplar devirmi , st ne ayn konuyla ilgili Macar bir y netmenin ekti i siyah beyaz bir film de izlemi tim, konu he [...]

   Reply

  5. Sule Gurbuz metinlerini cok seviyorum belki biraz tekrar, uzatma, fazla soru isaretli, daginik bulunabilir ama icinde bulundugum uz muglaklik halini, cevaplari bilemez halini, trajik hali oldugu gibi yansitiyor bunu yaparken bir de cigligimizle, ahmakligimizla, cahilligimizle de dalgasini gecebiliyor dine bu kadar iceriden bakabilip de bunlari yazabilecek kac kisi var ulkede ayriyeten boyle meyvelerle, sebzelerle, ciceklerle, patlicanlarla, eriklerle, hiyarlarla, karpuzlarla, kedilerle, kopekler [...]

   Reply

  6. Zorland m okurken, yalan s yleyemeyece im Bitsin diye bekledim, bazan daha bitmedi mi bu b l m diye ahland m fakat bazan baz c mlelerinde de tak l p kalabildim zaman zaman etkilenerek de okudum, ink r edemem zellikle kitab n ikinci b l m nde ilk gen lik y llar n n bahsi ge erken ilgiyle okuduysam da mesela nc k sm n okurken ayn konunun etraf nda d nerek onlarca rnekle e itlendirip sanki hi bitmeyecek bir d ng de o rnekleri sarmalay p durmas yla i imi d ma kard da ok oldu ule G rb z n daha nce Co [...]

   Reply

  7. Kitaba, Hay r Demeden tiraz b l m nden ba lanmas n neririm Kitaplarla kendine ait bir d nya kurma abas ile okul,aile, evre,arkada lar ile m te ekkil ger ek ya am aras nda gezinen b y k olas l kla yazar m z n kendisi olan bir insan tan r z bu b l mde Anlat lanlar biz kitap severlere o kadar yak nd r ki Hangimiz Tolstoy a inanmad k, Kazancakis i sevmedik bazen okullar s n flar ya ayan mezarl klar olarak g rmedik Ne soraca m z sorulara muhattap bulduk ne de anla ld m z d nd k Bu kitap senin ya na u [...]

   Reply

  8. ncelikle Hakan T beyefendiye te ekk r etmek istiyorum ule G rb z den Kambur u okudu umda ve iyi anla amad mda nk kitaplara sevmemek kelimesini kullanmak istemiyorum , yorumu ile bu yazar okumay b rakmamam nermi ti Her ne kadar kendisinin yorumda nerdi i iki kitaptan biri olmasa da yle Miymi yazara bir ans daha vermemi sa lad Bu kitap b l mden olu uyor, herhangi bir olay ak beklemek yanl olur fakat yazar n kendi ya am ndan da kesitler bar nd r yor Ben zellikle ilk b l m b y k keyifle okudum, elle [...]

   Reply

  9. Bir ilhamm insan n insana verece i ancak, s r de il ule G rb z ya am da insan da hassas duyu uyla yakal yor Ayn lar n s k c l ndan s y r p al yor, dil b ylesine s n rs z kullan labilir mi diye hayrete d r yor, n kteleriyle d t n z yerden kald r p s r klemeye devam ediyor Bi bak yorsunuz anlatt klar sona ermi , ama o ilham da kolunuza girmi sizle y r meye devam ediyor

   Reply

  10. ok seviyorum bu kalemi Bazen firlatiyor oturdu um yerden, bazen oturtuyor dakikalarca ayn yerde Bazen bir demlik ay, bazen y kl promil Her durumda seviyorum D nya sefillerin talip oldu u, talip olmayana da d nyan n talip oldu u yery z kuresi unu derim ki, d nyada ya ayan tek bir ki i bile kald ysa l m kurtulu de il dedikodudur nihayette Sesler ve g r nt ler hep anlat r nk , yeter ki tan kl ktan ka ma, duymad m g rmedim deme Ac y Beethoven ekti sen enmezsen dinledin, can pahas na yaz lan iirleri [...]

   Reply

  11. Ger ekten duru kafayla ve sabrederek okunmas gereken bir kitap Sesli bir ortamda okuyup da anlaman n imkan yok.

   Reply

  12. lkemiz iyiyi de il k t y ke fetmeyi ke if sayarm , k t n n k t l herkes taraf ndan inkar edilince de ba ka k t ye ge ermi Neyse ki bolmu Okumas zor, diline al mak daha da zor Al nca keyif al yorsunuz kitaptan, tabii yan n zda bilgisayar olsun mutlaka, anlam n bilmedi im yle ok kelime vard ki

   Reply

  13. Kalbim okurken bu kadar g zeline nas l dayand , hayret ettim imdi geriye sevdiklerimi kar ma oturtup izdi im sat rlar kalbim a z mda okumak kal yor ule G rb z benim kelimelerle nas l ifade edece imi bilemedi im hislerimin kitab n yazm Sen bir ey s yledin ve kelime de uramda g rledi G rb z.

   Reply

  14. Bir ule G rb z hayranl var Pop lizmi ebedi bir k t l k, kuru kurguyu kaybedilmi zaman, a ks z ilgiyi bedensel bir ge icilik ve sapma, aramamay buldu u zannedilenin deh etli yan lsamas na sebeb vs vs g renler i in ule G rb z, ok ey demek Bunu anl yorum ben Kendi mden ok ey buluyorum Kendimden ok ey buluyorum.Co kuyla lmek te, Kambur da okuduklar m n, onlar n yaz labiliyor ve hissedilebiliyor olmas ndan te, bir de aktar labiliyor ve payla labilir forma sokulabiliyor olmas b y k m lkt benim i in de [...]

   Reply

  15. Bu asl nda ikinci okuyu um Ge en y l ortalar nda bir kez okumu tum Bu kadar be enmi miydim, emin de ilim Ve fakat, ge enlerde yeniden g z me arpt ve orada hissetti im eyleri do rulamak ad na yeniden okudum Kitab ben iki b l mde d n yorum lk b l mdeki o iirsel hava ayr bir kitap di er k s mlardaki daha d z yaz format , daha do rusal alg ayr bir kitapt lk okuyu umda asl nda be enmedi im o iirsel ilk kitab nedense imdi ok sevdi imi g rd m W.G Sebald n derslerinde Stil konusuna dair s yledi i Yaz , [...]

   Reply

  16. ok zor okunan ama iyi ki sabrettim ve devam ettim dedirten cinstenS k s k arparak kopman z engelliyor zaten.

   Reply

  17. K t yd diyemem ama be endi imi de s yleyemem Benim i in fazla da n k bir kitapt.

   Reply

  18. Yer yer kitaptan koptu um ya da konular n koptu u anlar olsa da, bir kitap yazacak olsam buna benzer bir slup ile yazmak isterim

   Reply

  19. Ve ule G rb z n son kitab yle Miymi i bitirdim ncelikle ilk defa anlat t r nde bir kitap okudum ve zorlanmad m desem yalan olur Bunda ule G rb z n yo un ve simgesel anlat m n n da etkisi var Ger ekten ok dolu bir yazar, b t n ifadelerinde bunu g rebilirsiniz O y zden y zeysel de il, kesinlikle sindirerek okunmal Anlat lar nda hi lik kavram farkl konular zerinden irdelenmi Ben kitab sevdim ama her eyi tam olarak anlad m m Hay r Kesinlikle zaman i inde tekrar tekrar d n p okuyup sindirmem gerekiyo [...]

   Reply

  20. ule G rb z b yle i ini pat pat d kmesinden kendini g stermesinden t r ok cesur buluyorum, b y d nde bile akl n n ruhunun kar kl bir t rl dinmemi insanlar bu kitapta kendi g nl klerine yazd klar na benzer bir hava bulacaklard r diye d n yorum.Co kuyla lmek i okudu umda da ayn s olmu tu yle c mleleri var ki kitab n, b t n g n belki b t n bi hafta d n unutama ok a renmenin ok a hissetmenin s zgecinden ge mi konsantre laflar Kitab tekrar okusam muhtemelen alt n izece im bir o kadar daha c mle kar ul [...]

   Reply

  21. Bir ilhamm insan n insana verece i ancak,s r de il Cevaplardan ok sorular n nemi vurgulayan,kitap bittikten sonra kafan z allak bulak eden bir kitap Tam anlam yla farkl ,fark ndal k olu turacak,okuduktan sonra hayat sorgulamaya ba layaca n z bir eser

   Reply

  22. ule G rb z insana iyi gelir, okumak, d nmek hep iyidir.

   Reply

  23. yleymi ger ekten

   Reply

  24. kitab bitirdim, daha do rusu bitirdi imi sand m bence s radan okurun bu kitab okumas , bu kitap hakk nda konu mas , bu kitab puanlamas yazara, kitaba ve insanl a hakarettir sanki bu kitap, ince zevkleri olan burjuvan n, b y k idealleri ve d leri olan y ksek tabaka insanlar n, ge im s k nt s na, kaynana d rd r na, lke g ndemine batmam ulvi zevat n okumas , zerinde tart mas ve d nmesi i in yaz lm t r bizse onlar bunlar yaparken yerleri silelim, ay tazeleyelim, odalar havaland ral m i te anca bu ki [...]

   Reply

  25. yle miymi i, hayranl kla okudum Her c mlesiyle ince ince bir sihir r yor gibi etraf n za, siz art k ne kadar s rerse, o kadar vakit o sihirli dantelin arkas ndan bak yorsunuz d nyaya Ne g zel Kar s nda sayg duru unda bulundu um, hakk nda ne konu ur, ne d n r diye d nd m b y k yazar, ule G rb z yle evet, b y k.

   Reply

  26. isterdim ki, ocuklu u ve ilk gen li i ate e veren ve insan neden yand konusunda kendine kar bile dilsiz eden bu sis, bu duman akl m da alarak u sun gitsin ve o t tene bak p ben neyi ne i in kaybetti imi bileyim ilk ule G rb z kitab m ok dikkat ve duru bir kafa ile okunmas gereken bir kitap.

   Reply

  27. ule G rb z yle miymi i sindire sindire, her bir c mlesinin tad na vararak okuyun Enfes yle g zel, naif bir bilgelikle kurulmu c mleler ki hayran kalmamak imkans z Baz sayfalar zerinde dura dura okudum diyebilirim.

   Reply

  28. ncelikle okudu um ilk ule g rb z kitab de il Daha nce okumam olanlara bu kitapla ba lamalar n nermem G zel bir kitap ama di erlerinin yan nda daha d ar da kalaca n kendisi de s ylemi ti.

   Reply

  29. baz kitaplarda arad n bulamazs n.bu kitap benim i in tam olarak yle

   Reply

  30. ule Han m n slubu beni biraz yorsa da son hikayesini be endim

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *