150 Yıl Yaşayabiliriz

150 Yıl Yaşayabiliriz Mikhail Tombak
 • Title: 150 Yıl Yaşayabiliriz
 • Author: Mikhail Tombak
 • ISBN: -
 • Page: 198
 • Format: None
 • 150 Yıl Yaşayabiliriz Mikhail Tombak Y l Ya ayabiliriz Ortalama ya am s resinin y l oldu unu dikkate al rsak y l ya amak bir hayal gibi gelebilir Oysa ger ekten m mk nd r ve say s da rasgele s ylenmiyor nsan bedeni b y k bir enerji sistemidi
  Ortalama ya am s resinin 60 70 y l oldu unu dikkate al rsak 150 y l ya amak bir hayal gibi gelebilir Oysa ger ekten m mk nd r ve 150 say s da rasgele s ylenmiyor nsan bedeni b y k bir enerji sistemidir ve bu enerji s rekli olarak de i ip, d n r Bedenimizdeki tam bir enerji de i imi d ng s yedi y l s r yor ve bu arada h crelerimiz de yenileniyor Ya am m zda b yle yOrtalama ya am s resinin 60 70 y l oldu unu dikkate al rsak 150 y l ya amak bir hayal gibi gelebilir Oysa ger ekten m mk nd r ve 150 say s da rasgele s ylenmiyor nsan bedeni b y k bir enerji sistemidir ve bu enerji s rekli olarak de i ip, d n r Bedenimizdeki tam bir enerji de i imi d ng s yedi y l s r yor ve bu arada h crelerimiz de yenileniyor Ya am m zda b yle yirmi iki d ng bulunuyor ki, biriken enerjiye bak ld nda 150 y l ya ayabilece imiz ortaya k yor Ancak, ncelikle zihnimizden ba layarak, kendi kendimize ya am s remizi s n rl yor dolay s yla do an n bize sundu u kapasiteyi tam olarak kullanam yoruz Bu kitap neyi, nas l, neden yaparsak bu kapasiteyi ok daha uzun ve sa l kl olarak kullanabilece imizi anlat yor Uzun y llar Moskova Sa l k Bilimleri Merkezi nin ba kanl n yapan Profes r Tombak mucizev diyetlerden veya ila lardan s z etmiyor sa l m z korumaya ve s rd rmeye yarayan temel ilkeleri a kl yor Sa l m z ile beslenmemiz, nefes almam z, fiziksel ve ruhsal ihtiya lar m z kar lama bi imimiz aras ndaki ili kileri anlat rken kolayca uygulanabilecek neriler yap yor te baz lar Uzun ya am n s rr seyrek ve do ru nefes almakt r Her g n ard k olarak s cak so uk du al n kan dola m n z d zelecek, ba kl n z g lenecektir Bedeninizin d temizli inin yan s ra i temizli ini de yapar, kal nba rsa n z , karaci erinizi temizlerseniz, gen le irsiniz Erimi buzdan elde edilen su, h crelerimizdeki suyla ayn d r bu suyu i in Bo az n z a r maya ba lad nda bir dilim limon emerseniz bakteriler yok olacakt r ki ka k s v ya a z n zda yar m saat tutarsan z kan n z n yar s n temizlersiniz Ve daha pek ok benzer nerinin yan s ra en nemlisi de u Sa l m z kendi ellerimizdedir
  • UNLIMITED AUDIOBOOK Ð 150 Yıl Yaşayabiliriz - by Mikhail Tombak
   Mikhail Tombak

  About Mikhail Tombak


  1. Lives in d


  248 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *