Duygu

Duygu Işıl Parlakyıldız
 • Title: Duygu
 • Author: Işıl Parlakyıldız
 • ISBN: 9786059021036
 • Page: 313
 • Format: Paperback
 • Duygu Işıl Parlakyıldız Duygu Anne s cakl baba emniyeti olmayan bir d nyada ayakta kalmaya al an k r lganl k abidesiydi Duygu yolda vard onu ta yan Develerim derdi onlara O develer ki stanbul un en ar zal tipleriydi Her ne kadar
  Anne s cakl , baba emniyeti olmayan bir d nyada ayakta kalmaya al an k r lganl k abidesiydi Duygu yolda vard onu ta yan Develerim derdi onlara O develer ki stanbul un en ar zal tipleriydi Her ne kadar bela makinesi olsalar da Duygu i in tek bir ger ek vard Bekir cand , Ali kand , Sedat a kt Ve hayat onlar i in bir duadan ibaretti yiyim iyiyiz bizAnne s cakl , baba emniyeti olmayan bir d nyada ayakta kalmaya al an k r lganl k abidesiydi Duygu yolda vard onu ta yan Develerim derdi onlara O develer ki stanbul un en ar zal tipleriydi Her ne kadar bela makinesi olsalar da Duygu i in tek bir ger ek vard Bekir cand , Ali kand , Sedat a kt Ve hayat onlar i in bir duadan ibaretti yiyim iyiyiz biz hep iyi oluruz G l olmay en zorlu yollarda renmi dev bir nard Sedat Hayatta yorulmu , a ktan oktan vazge mi ti Y re ini rd elik duvarlar aras na saklam ac mas z bir adamd o Ac larla at lm d mlerin aras nda filiz verebilir miydi a k Mele i eytana d nd r p, eytan n ruhunu ele ge irebilir miydi a k
  • UNLIMITED AUDIOBOOK ☆ Duygu - by Işıl Parlakyıldız
   Işıl Parlakyıldız

  About Işıl Parlakyıldız


  1. Işıl Parlakyıldız Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Duygu book, this is one of the most wanted Işıl Parlakyıldız author readers around the world.


  412 Comments


  1. Hikayeyi, karakterleri ok sevmeme ra men 3 verdim nk sonunda sinir oldum Duygu yu da Sedat da ok sevdim, hayat mda k z adam sevmememe ra men Sedat n Duygu yu sevme ekli ok ho uma gitti Kitapta Duygu nun b t n hissettiklerini yazar bana ba ar yla ge irdi Korkular n , k skan l klar n , kafa kar kl n , a k oldu unu ke fetmesini her eyi ya ad m onunla birlikte Sedat n senelerdir Duygu yu sevmeye k yamamas na eridim Hele o boynundan koklay p pmesi beni benden ald kitap boyunca.Ama sonuna o kadar sini [...]

   Reply

  2. Kitapla ilgili genel olarak s ylemek istedi im iki ey var nk t m o redaksiyon hatalar ndan bahsetmeye eniyorum1 Hay can na yand m 662 sayfas 2 Nedir bu yurdum hatunlar n n b y kba hayvan sevgisi Kitapla ilgili ne d n yorum hala bilmiyorum ama tepemin tas n att ran okk k s m oldu Sedat sevmek ve ld rmek aras nda ok a gidip geldim ama ld rmek her zaman daha a r bast Bekir biraz muallakta kald , Ali yi ise daha bir sevdim Duygu Duygu sadece ok salakt ya, ne denir ki ba ka T m bunlara ra men aralar [...]

   Reply

  3. 4,5 Ben Alim le dertlerimi payla t m Bekir le kelimelerimi Sen benim ruhumun yar s yd n, hala ylesin Kokunda huzuru buldum Uykular m seninle pembeydi Ben seninle hayata tutundum koca kafal Ama sen beni durmadan ocuk gibi azarlay p durdun Hadi, ben a k oldu umu anlamad m, ama sen kendini nas l Bekir ve Alim le k yaslars n

   Reply

  4. abesktir ama g zel bi arabesk dili de il, hikaye ya asl nda arabesk de il f ancak s ylemek istedi im bir ka ey var, izninizle bi snkoskoca isin lugat nda sedattan ba ka isim kalmad m ger ekten yani ali de yok, hadi bekir de de yok da sedat ne abi yani illa b yle a r abimsi erkek yapacaksak mer, servet, nihat, levent, b lent falan olsun en az ndan sedat ne yani sado lakab g zel de sedat ne haks z m y m kitaba gelirsem, hakikaten ahane kitap tamam, bazen duygu bayd beni b yle, kal geldi bazen kita [...]

   Reply

  5. Yorum athenaninguncesi.Yorumuma ba lamadan nce bunun normalde yapmay tercih etmedi im bir ey oldu unu, fakat e er bir sayfa daha okursam patlayaca m hissetti im i in yapmay gerekli g rd m belirtmek istiyorum Duygu kitab n bitirmedim ncelikle onu s yleyip, sonras nda ge mek istiyorum yorumuma Normalde, e er ilk elli sayfay ge ebilmi sem, bir kitab sonuna kadar g t ren bir insan md r fakat Duygu bu konuda bir istisna olmay ba arabildi Toplam 166 sayfa okuduktan sonra bir sayfa daha okuyacak enerji [...]

   Reply

  6. illekitap 20143,5 stars Bekir cand , Ali kand , Sedat a kt S z yle ba lar m yoruma ve ard ndan da, yemi im Bekir i Sedat der s z kendimce uyarlar m arkada Ali cand , Ali kand Ali a k t Ali ciyim ben diyor ve Sedat size b rak yorum DDuygu yu bir o unuz internet zerinden ya da wattpad den okumu tunuz ve kitab okurken nelerin sizi bekledi ini biliyordunuz Ama ben ne yaz k ki Duygu y ilk kez kitap olarak elime ald mda okudum ve inan n be endim Haa bence eksik taraflar vard ama yine de g zeldi.I l Ha [...]

   Reply

  7. Kitap Canavarlar Blog Turu 13 Duygu I l Parlaky ld z YorumDuygunun ilk b l m n n bi par as n okudu umda biraz tedirginle mi tim a k as Duygunun bi sigara yakmas yla ba l yordu Ve ben sigaradan nefret eden biri olaraktan n yarg l olma, okumaya evam et diye direniyordum.Sonra tam olarak ne zamn kitab n i inde kaybolmaya ba lad m bilmiyorum ama kafam kald rd mda kitab n 1 3 bitmi ti Ben sedat a a k olmu evde duygu gibi konu ur olmu tum.Yorumumun devam i in T kla

   Reply

  8. Rating 4.5 5 Valla sonra yorum yazaca m D

   Reply

  9. 3 devenin y z ndeki tebess m, kalplerindeki sevginin kayna Duygu stanbul un belal camian n g z kara adam Sado Sedat ve iki sa kolu, kan can Bekir ve Ali Her birinin ge mi inde yatan ortak nokta ks zl k Duygu nun babas Savc d r ve tam bir g rev adam olarak tehditlere boyun e meden i ini yapt i in bir ka adam n damar na bast ndan Duygu hen z 17 18 ya lar nda iken ka r l r ve iki ay boyunca ac mas zca i kencelere maruz kal r Sedat, Ali ve Bekir onu kurtard klar nda lmek zeredir ve Sedat n sevgisi v [...]

   Reply

  10. Okumayan bir ben kalm t m san r m Duygu,okurken bol bol g ld m tatl bir kitapt lk okudu umda yar s na kadar okutturacak kadar ak c bir dili ve hayran b rakan karakterleri vard Tabi g zel olmas d nda son 100 sayfada biraz s k ld m Kitapta bir s r bask hatas vard bu beni a r rahats z etti Umar m yeni bask larda d zeltilir B t n yle g zel bir kitapt 5 4

   Reply

  11. oyy duygu ben mi seni bitirdim sen mi beni bitirdin belli de il D ok ekerdi ok D

   Reply

  12. 2 yay n evi 3 edit r kontrol nden ge mi bir kitapta bu kadar imla hatas bulmak ok edici Bu nedenle hikayenin konusuna de inmeyece im.

   Reply

  13. Gereksiz uzunlu u olmasayd 3 verirdim ama resmen oku oku bitmedi kitap.

   Reply

  14. I l parlaky ld zDuyguI l nas l bir yazars n senBa larda resmen beni delirttin hi bir ey anlamad m sonras nda ise karekterler oturduk a olay zd mBe endim mi eh i te ama arada b yle eyler okumay seviyorum san r m di er kitaplar n okumasam bile ne olduklar renmi oldum san r m yanl kitaptan ba lad m yada direk sen yle yazm s nSedat sevdim a k n ba l l sevdim Baz yerlerde fena halde yok art k dedim zelikle duygunun ilk durumuna f nas l bir eydi yleEn ok k zd m DEVELER im ve canom du Hi yak mam bence [...]

   Reply

  15. Yaa inan lmaz bir kitapt Ben iki kere okudum Sadece Sedat a de il Ali ye Bekir e a k oldum resmen Bu kadar s cac k bi kitap okumam t m Kitab birtirmek istemedim Bekir cand ,Ali kand ,Sedat a kt

   Reply

  16. Beyaz diziden hallice ylesine kafa yormadan kitap okumak i in okunabilir Yine de yazar m z sonu tahmin edilebilir bir hikayeyi sak z gibi uzatmayaym iyiymi.

   Reply

  17. Yazar n ilk okudu um kitab bu oldu Kitab n ismine tav olup alm t m, iyi ki de alm m Ger ekten bir solukta okudu um, okurken ok keyif ald m bir kitapt 662 sayfa g z n z korkutmas n elinizden b rakam yorsunuz Ben 15 saat gibi k sa bir zaman dilimde iki yemek molas yla birlikte okudum bitirdim ylesine bu hayatlar n i erisine dahil olmu tum ki ertesi g n ba ka bir kitab elime almak istemedi imden keyifli yerlerini tekrar okuyay m bari diyerek tekrar kitab elime ald m ve bakt m ki tekrar ba tan ba la [...]

   Reply

  18. Duygu gereksiz g rd m ve eklenmese ok daha iyi olurdu dedi im bir ka olayl sahnesi d nda favorilerim aras nda yerini ald Roman m z n kahramanlar Sedat, Bekir ve Ali yani nam diyar Develer S r serisinden sonra zaten psikopata ba lam t m,bu seri de zerine tuz biber oldu Kitab bu kadar sevince, hatta bay l nca, olduk a uzun bir yorum yapmak farz oldu, ayr lam yorum develerden ne yapay m Bu develer, istanbul un en s z ge en Mafyalar ndan biri , gittikleri yere nam kendilerinden nce gidiyor , ama yle [...]

   Reply

  19. Duygu Ger ekten kelimelerle nas l ifade edilir bilmiyorum Ka kere kitab kafama vurup, beni i ine al dedim bilmiyorum Uzun s redir b yle hissetmemi tim O kadar g zel bir kurgu ve o kadar g zel dili vard ki yazar n, hi bitmesin istedim bu kitap Duygu, Sedat, Bekir ve Ali m birbirlerine sar lm candan te her eyler B yle bir karde lik, a k yok yle sevdim ki bu kitab , Duygu nun o ya ad k t eyleri bile ya amay istedim sonras nda bana Sedat, Bekir ve Ali mi kazand racak olmas na sevinerek Okuyanlar bil [...]

   Reply

  20. Konusu olsun bilmiyorum karakterleri olsun ok sevdi im bir kitap oldu ama yle bir ey varki yazar n kafas kar m gibiydi nce Duygu yla Sedat ,Duygu 9 ya ndayken kar la t n rendik.Duygu da rendi bunu ama.Sonra nedense beyni resetlendi bu sefer Sedat sen 11 ya ndayd n do umg n ndeydim dedi.Buna benzer baz anlams zl klar var o y zden ara ara kitaptan koptum.Birde bir plot twist vard ki benim i in y l n plot twist i.Ba ndan beri Sedat ocuk istemiyorum derken kendisini ocuk yapam yor san yordum me er D [...]

   Reply

  21. Bekir cand , Ali kand , Sedat a kt Sonunda bitti diyebilece im say l kitaplardan oldu Duygu Fakat bu kitab n k t l nden de il gereksiz uzunlu undand Allah m oku oku bitmedi kitap, son ikiy z sayfa gereksizdi 400lerde bitmi olsayd rahats z etmezdi beni B t n bunlar n yan nda konu her ne kadar ho olsada karakterler bir faciayd Tabiki sevdim o unu ama duygu ge i leri ok yersiz, hareketler ok tutars zd ok eksikler g rd m kitapta vermemin sebebi yazar n ilk kitab olmas yd Kitab okurken biraz acemiyce [...]

   Reply

  22. SedatCan m benim ya sen ne sevimli ne k z bir karaktersin beni benden ald nBir erkek k zg nken vs odun olabilir ama sen romantikken bile k ze ba layan ahane bir eysinSon senelerde okurken beni bu kadar g ld rebilen bir roman elime ge memi ti wallbanger dahil ki onuda az msanacak bir durum de ildir haniHer eyinin tad tuzu yerinde bir tutam asi Duygu k z m z, bol kep e caveman Sedat m z yan nda baharatl k Bekirimiz apk n Alimiz, merakl kom umuzdan trabzonlu anal m za kadar her ey bu romanda bulunu [...]

   Reply

  23. 4.5Pek bir beklentim yoktu ba larken Yazar n ilk kitab K le yi pek be endi im s ylenemezdi Ama bu ok ba kayd yahu Yaz l s ralar da kitaplar n k s ralar gibi mi bilmiyorum ama e er yleyse I l Parlaky ld z kendini fazla geli tirmi Duygu yla Karakterler, olay rg s , sars lmaz duygusal ba lar, diyaloglar Ah o beni deli gibi g ld ren diyaloglar D Post it doldu kitap En basitinden Levent i bile ok sevdim, karakterler ve muhabbetler ahaneydi D u s ralar sorunlu gibi elim hi bir kitaba gitmiyor ama Duyg [...]

   Reply

  24. ncelikle s ylemeliyim ki bir kitaba oy verirken t m okudu um kitaplar g z n nde bulundurmuyorum bu kitab okurken de t rk g n m z a k kategorisinde de erlendirdim asl nda 3puan verecektim ama kitab okudu um 4g n boyunca ba ka bir ey dikkatimi ekmedi evet kli elerle dolu ama kli elerde okunmak i in var neyse bunlar yazmak i imden geldi kitap yorumundan ok yak nma yaz s oldu

   Reply

  25. Hikayeyle ilgili fazla bir ey yazmayaca m ama bu kadar yaz m yanl ve noktalama hatas g rmek beni zd Yazar n anlat m bana g re de ildi Kitaptaki ana karakterlerden ziyade yan karakterler daha sevilesiydi.

   Reply

  26. Yorumumu pillikutuphane de bulabilirsiniz 3.5 daha bi cok

   Reply

  27. Duygu okuyup ezberledi im ender kitaplardan.

   Reply

  28. Ya harbiden masal gibiydi D Asl nda Sedat gibi bir adam be enmem derdim normalde ama yle g zel anlatm ki yazar insan seviyor i te bir ekilde Be endim kitab ok.

   Reply

  29. Ama ben bu Sedat i in l r m ya Yorum kraliceicinkitap.

   Reply

  30. Ayyy cok guzel cok D O baslarin biraz daha iyi olsaydi ve bu kadar uzun olmasaydin kapacaktin 5 puani P Ayrintili yorumum cok yakinda Kitap Canavarlari nda

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *