Ambrosia Laneti

Ambrosia Laneti Mustafa Resul Yalçınkaya
 • Title: Ambrosia Laneti
 • Author: Mustafa Resul Yalçınkaya
 • ISBN: 9789944824934
 • Page: 495
 • Format: Paperback
 • Ambrosia Laneti Mustafa Resul Yalçınkaya Ambrosia Laneti Yenilenme s reci tamamland nda biyolojik faaliyetleri ve kemik yap s Rupert n yirmi alt ya nda oldu unu g steriyordu O elimsiz iki b kl m zavall ihtiyar elik gibi bir delikanl ya d n m t Tanr dokunm
  Yenilenme s reci tamamland nda biyolojik faaliyetleri ve kemik yap s Rupert n yirmi alt ya nda oldu unu g steriyordu O elimsiz, iki b kl m zavall ihtiyar, elik gibi bir delikanl ya d n m t Tanr dokunmu gibiydi Boyu dokuz santim daha uzam t Ba dokusundaki sertle me bamba ka bir ehreye kavu turmu tu onu Kulaklar y zde on daha k lm , g z ve ene altYenilenme s reci tamamland nda biyolojik faaliyetleri ve kemik yap s Rupert n yirmi alt ya nda oldu unu g steriyordu O elimsiz, iki b kl m zavall ihtiyar, elik gibi bir delikanl ya d n m t Tanr dokunmu gibiydi Boyu dokuz santim daha uzam t Ba dokusundaki sertle me bamba ka bir ehreye kavu turmu tu onu Kulaklar y zde on daha k lm , g z ve ene alt ndaki torbalar kaybolmu , sark k kaslar sertle mi , gev ek derisi gerilmi , y z nde ve bedeninde tek bir k r kl k kalmam t.Ge ici y netim, d nya n fusunun 750 milyon oldu unu duyurmu tu Hayatta kalanlar n say s baz lkelerde 100 binin alt ndayd Kimi metropollerin n fusu 10 bini bile bulmuyordu.
  • [µ Ambrosia Laneti || ☆ PDF Read by ✓ Mustafa Resul Yalçınkaya]
   495 Mustafa Resul Yalçınkaya
  • thumbnail Title: [µ Ambrosia Laneti || ☆ PDF Read by ✓ Mustafa Resul Yalçınkaya]
   Posted by:Mustafa Resul Yalçınkaya
   Published :2019-011-20T20:21:27+00:00

  About Mustafa Resul Yalçınkaya


  1. Mustafa Resul Yalçınkaya Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ambrosia Laneti book, this is one of the most wanted Mustafa Resul Yalçınkaya author readers around the world.


  766 Comments


  1. Ambrosia Laneti, genetik ve l ms zl k konular na olduk a enteresan bir y nden yaklam S r kleyici ve berrak bir anlat m var Ana karakterin ruhsal d nyas ve insanl n d n olmayan yola girdikten sonraki halleri ok sars c yd M.R Yal nkaya n n kehanetleri ger ekle mesin diye dua etmeli

   Reply

  2. T rkiye de de bilim kurgu yaz labiliyormu dedirten harika bir anti topya Temiz bir anlat m, ger ek i entrikalar, iyi bir kurgu ve m thi bir final Soluksuz okudum Filmi yap lsa izlenir.

   Reply

  3. Ambrosia Laneti sevece imi d nerek ald m bir kitapt ve beni kesinlikle hayal k r kl na da u ratmad Yazar n ilk roman oldu u d n ld nde kurgusunun da iyi oldu unu d n yorum Sadece Can Umar d ndaki di er karakterler, zellikle de Can n psi ik g lere sahip e i Dorothe nin ok arka planda kald n d n yorum Kitab n ba lar nda Can ve Dorothe nin hikayesinin roman n merkezinde kalaca n d nmeme ra men Dorothe den hak edildi i kadar bahsedilmemi ti Dorothe nin anlat m ne kadar zay fsa, Can n anlat m da o ka [...]

   Reply

  4. Yazar biraz daha ayr nt ya girse m thi olurmu Sade ve samimi anlat m n ok be endim Bir g nde okunup bitiyor olsa da insanl n gelece i konusuna kafa yormaya itmesi etkileyiciydi.

   Reply

  5. Ambrosia Laneti ilgin ve son derece arp c bir roman Ba kahraman Can Umar n ismi olduk a manidar Can ve are, l ms zl e are bulan adam nsan n her dile ine kavu mas lanettir temas genetik geli meler zerinden i lenmi Sat r aralar nda nemli mesajlar veren, dolay s yla dikkatli okunmas gereken bir roman Bilim kurgu t r ndeki romanlar okurken g rselle tirebilmek nemli bir unsur Ambrosia Laneti bunu ba arm Bir t rk yazar n kaleminden km olmas da ayr ca sevindirici.

   Reply

  6. Bir s r kli e ile dolu, heyecan i ermeyen, s radan bir kitap Distopya yazarak zor bir ile kalk an yazar ke ke daha g zel bir eser sunabilseymi Yarat lan T rk bilim insan karakteri Can Umar inan lmaz itici, kibirli ve gereksiz bir karakter yazar n en b y k eksiklerinden biri de bu karakter zerinden gitmesi olmu bence Yabanc distopyalar n en iyi rneklerini okuduktan sonra bu kitap i in sadece basit diyebiliyorum.

   Reply

  7. Merak ve s ratle okudum Komplo teorilerinden ok sonlara do ru geli tirdi i anlams zl k felsefesini ilgin buldum.

   Reply

  8. Yazar kitab , yer yer gereksiz diyaloglarla bo maya al m olsa da, baz yerlerde tekil noktalar n olu mas na izin verip, okuyucuya kopukluklar ya atm olsa da, ba karakterinin karakterini tam olarak oturtamam olsa da, bir sayfada Can Umar a bir haller oluyor ve kitab n ba ndan beri okuyucunun zihninde yazar n olu turdu u tipleme, tamamen fakl bir mizaca b r n yor o sayfada epeyce bir durdum n oluyor diye , nk bizimle ba lant kuran ve olaylar anlatan ba karakter onca sayfa bize feyk atm gibi bir his [...]

   Reply

  9. Hikayeyi ok be endim G l diyaloglar zerine kurulmu olmas da be enimi art rd , zira anlat c n n haddinden fazla laf kalabal yapmas beni s k yor Okumaya de er bir roman.

   Reply

  10. Mustafa Resul Yal nkaya n n Ambrosia Laneti isimli roman ndan ok etkilendim Anla l r, p r l p r l bir anlat m vard Ge en hafta iki g nde okudum bitirdim Diyaloglar ok iyi Kurgu da muazzam olmu Bilim kurgu seven arkada lar ma neririm.

   Reply

  11. Eteresan bir roman olmu ng r l bir hikaye Varolu mevzuular na bak a s n ok tuttum.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *