Hanımların Dikkatine

Hanımların Dikkatine Seray Şahiner
 • Title: Hanımların Dikkatine
 • Author: Seray Şahiner
 • ISBN: 9789750713101
 • Page: 409
 • Format: None
 • Hanımların Dikkatine Seray Şahiner Han mlar n Dikkatine Bir adam onun hem annesi hem sevgilisi hem metresi hem en yak n arkada hem k z hem de in allah kar s olabilece ine inand rmak i te as l kad nl k buydu Ay e ye g re Mehmet i ba ka kad nlarla yat
  Bir adam onun hem annesi, hem sevgilisi, hem metresi, hem en yak n arkada , hem k z , hem de in allah kar s olabilece ine inand rmak i te as l kad nl k buydu Ay e ye g re Mehmet i ba ka kad nlarla yatmaktan al koymak biyolojik bir meseleydi, ama onu hayat nda ba rol oynayacak ba ka kad nlardan vazge irmek, bir kampanya gerektirirdi Gelin Ba adl kitab yla okurlar Bir adam onun hem annesi, hem sevgilisi, hem metresi, hem en yak n arkada , hem k z , hem de in allah kar s olabilece ine inand rmak i te as l kad nl k buydu Ay e ye g re Mehmet i ba ka kad nlarla yatmaktan al koymak biyolojik bir meseleydi, ama onu hayat nda ba rol oynayacak ba ka kad nlardan vazge irmek, bir kampanya gerektirirdi Gelin Ba adl kitab yla okurlardan ve edebiyat d nyas ndan b y k vg ler alan Seray ahiner den yeni yk ler Han mlar n Dikkatine de ayn g nde ge en dokuz yk yer al yor Filmlerden renilen a k, masallardan kurgulanan gelecek reklam kampanyalar n n sundu u ili ki modelleri, pozitif d nce kitaplar n n aktard iyimserlik sa l k formlar n n sorgulad cinsellik banka m teri hizmetlerinin belirledi i memnuniyet kriterleri, GSM operat rlerinin modelledi i ileti im den kotard klar yla kendilerine bir hayat bi meye al an kad nlar T m sesleri, t m renkleriyle i eriden ve d ar dan.
  • UNLIMITED AUDIOBOOK ô Hanımların Dikkatine - by Seray Şahiner
   Seray Şahiner

  About Seray Şahiner


  1. 1984 y l nda Bursa da do du, stanbul da b y d lk renimini Oru gazi lk retim Okulu nda, orta renimini Pertevniyal Lisesi nde tamamlad 2007 y l nda stanbul niversitesi leti im Fak ltesi, Gazetecilik B l m nden mezun oldu 2011 de Marmara niversitesi Radyo Televizyon ve Sinema B l m nden, Sinema Anabilim Dal nda y ksek lisans derecesi ald Ayl k Pald r K lt r Dergisi Hayvan da ve Birg n Gazetesi nde al t Uzun s re gitar ve resim dersi ald , izcilik ve da c l k yapt D nemsel olarak, garsonluk, konfeksiyonda el i ili i ve makinecilik yapt 2006 y l nda Varl k Dergisi nin d zenledi i Ya ar Nabi Nay r Gen lik d lleri nde, Gelin Ba isimli yk dosyas Dikkate De er bulundu 2007 y l nda Gelin Ba isimli kitab Can Yay nlar nca yay mland S rr S reyya nder e senaryo asistanl yapt 2008 de stanbul B y k ehir Belediyesi ehir Tiyatrolar nda sahnelenen Yedi Tepeli A k oyununda, Gelin Ba kitab nda yer alan yk s sahnelendi 2010 2011 sezonunda Gelin Ba ndaki yk lerden uyarlanan adesiz Taahh ts z adl oyun, Tiyatro Boyal ku taraf ndan sahnelendi 2011 de ikinci yk kitab Han mlar n Dikkatine Can Yay nlar nca yay mland ve 2012 y l nda bu eseriyle Yunus Nadi yk d l ne lay k g r ld 2014 y l nda Can Yay nlar nca Antabus isimli kitab yay nland Antabus, 2015 y l nda ayn isimle Tatbikat Sahnesi stanbul taraf ndan tiyatroya uyarland Yazar n yaz lar halen BirG n Gazetesi nde ve Ot Dergisi nde yay mlanmaktad r.


  126 Comments


  1. Benim i in, Seray ahiner okumak diye bir ey var Bir an var, bir insan hali Hangi metnini okursam okuyay m, ya kapal ya da aral k kalm bir kap a l yor zihnimde ve bir odaya dal veriyorum Odan n ad samimiyet tenlikten ziyade, i te ve d ta tutarl l k O oda ne yazara ait, ne de karakterlerine O oda, hepsinin bir s reli ine toplanabilece i bir mek n, belki Ya da beni a rlad klar yer, bilemem Bildiklerim, alg larla s n rl Taze demli ay kokuyor o da, kuma a sinmi sigara D nden ya da sabahtan t ten bir [...]

   Reply

  2. Bar B ak okurken sanki kitap okumuyorum da bir arkada m dinliyormu um gibi gelir Seray ahiner de de tam olarak b yle oldu Hem kurgu olarak hem dil olarak olduk a g zel Yazar n ileti im fak ltesi mezunu oldu u biraz g ze bat yor ama olur o kadar 80 sonras do mu kad nlar bu kitab okumaktan zevk alacakt r muhakkak.

   Reply

  3. Tipik Seray ahiner yk leri modern kad n yk leri, ok ak c ve m bala al i neleyici Tam yaza uygun yk ler bence indeki kad nlara g c k oldum i te bu y zden g zel ya ahiner, seviyorum kalemini

   Reply

  4. Temmuz ay n n ilk ahane kitabi.

   Reply

  5. D nyan n b r ucundan beni ziyarete gelen ok yak n arkada mla uzun bir kucakla madan sonra hemen biralar m z a p hayat m zdaki ve tabii ki d nyadaki son geli melerden bahsetmeye koyulmu tuk Arkas ndan hemen bana T rkiye den getirdi i kitaplar karmaya ba lad Aralar nda bilmedi im yeni d nem yazarlar n da oldugu kitaplar Kitaplardan gen kad n yazar Seray ahiner in Han mlar n Dikkatine kitab n da yolda okudu unu soyleyip elime tutu turdu.Yirmi k s r saatlik yolculuktan ve o kadar uzunca s ren muhabb [...]

   Reply

  6. Seray ahinerle tan ma kitab md ve harikayd B yle bir yazar okumak m kemmel bir duygu Yazar n anlat m ok ak c ve samimi zellikle yaz lar ndaki yal nl k ve samimiyet kitab elimden b rakt rmad Her yk y zevkle okudum Yazar n yapt g zlemler ve ele tiriler yerli yerindeydi ve tam isabetti zellikle coca cola reklam ve hal p sk l hakk ndaki k sa pasajlar hem g l msetti hem i imi burktu karakterler ger ek hayattand ve onlar i in hem z ld m hem k zd m Sibelin son hikayede att nutuk efsaneydi Karakterlerin [...]

   Reply

  7. Bilhassa kad n okurlara tavsiye edebilece im bir kitap Karakterler ya ayn ben , ya k smen ayn ben , ya da evrenizdeki birine tekab l ediyor zaten Dokuz yk den olu uyor ama yk den ziyade ufak bir roman da diyebiliriz nk yk ler birbirine ba l ve karakterlerin o u ortak Beni ba ka bir i yapmaktan al koyacak kadar i ine eken kitaplar ok seviyorum Bir de, raflarda g r p kendi kendime ke fetti im kitaplar daha bi seviyorum.

   Reply

  8. H zl okunabilen, s kmayan, bunaltmayan, yer yer g ld ren ama asl na bak l rsa biraz trajik mevzulardan bahseden bir kitap Bu kad nlar hi mi g lmeyecek diye merak ettiriyor okurken.Seray ahiner le tan ma kitab m z oldu s rada Antabus var Onu da Tatbikat Sahnesi ndeki oyununu da merak ediyorum

   Reply

  9. Seray ahiner in anlat m n ve k vrak zekas n seviyorum Ger i bu kitaptaki kahramanlar beni sinir etti Kendilerine reva g rd kleri hayatlar z c yd ancak Seray Han m kitab yazarken ger ek i davranm B t n ba roller ger ek hayatta s kl kla rastlayabilece imiz tiplerdendi Hemcinslerimin sinir oldu um davran lar n sergilediler kitap boyunca Reyhan Han m n hikayesine ise bittim.

   Reply

  10. ok b y k zevk Seray ahiner kitaplar okumak Be y ld z az bile.

   Reply

  11. hepimizin ya ad n , bu kadar sade bu kadar samimi, bu kadar plak anlatabilmek ne g zel

   Reply

  12. her yk s ba ka g zeldi.

   Reply

  13. Promosyon Kurallar Etiketin Arkas ndad r.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *