Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar

Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
 • Title: Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar
 • Author: Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
 • ISBN: 9753422342
 • Page: 457
 • Format: Paperback
 • Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek Kad nlar R yalar Ejderhalar LeGuin bizimle r yalar n diliyle konu ur kad nlar n ve ejderhalar n yk lerini anlat r Hen z ger ek olmam yk lerdir bunlar Konu tu u dil ise hepimize tan d k gelir Baz lar m z deh et i inde duymamaya
  LeGuin bizimle r yalar n diliyle konu ur, kad nlar n ve ejderhalar n yk lerini anlat r Hen z ger ek olmam yk lerdir bunlar Konu tu u dil ise hepimize tan d k gelir Baz lar m z deh et i inde duymamaya al r, dinlemez, anlamaz onu Ama baz lar m z dinler, cesareti olanlar m z o dili do du undan beri bildi ini fark eder Hen z isimlendirilememi olan , hen z ya anma LeGuin bizimle r yalar n diliyle konu ur, kad nlar n ve ejderhalar n yk lerini anlat r Hen z ger ek olmam yk lerdir bunlar Konu tu u dil ise hepimize tan d k gelir Baz lar m z deh et i inde duymamaya al r, dinlemez, anlamaz onu Ama baz lar m z dinler, cesareti olanlar m z o dili do du undan beri bildi ini fark eder Hen z isimlendirilememi olan , hen z ya anmam olan , hep duyulup da g r lt zannedileni s yler o dil Grameri insanl k kadar eskidir kelimeleri ilk kez duydu umuzda bile tand k gelir O y zden LeGuin i ya ilk duydu umuzda kat ks z bir bi imde severiz, ya da elimizden at p yle biri hi var olmam gibi yapar z LeGuin uzay gemisindeki bilge kocakar d r Varolu kadar kadim bir lisanla konu an ejderha, g c n yaln zca zorunluluk kar s nda kullanan b y c LeGuin hayat boyunca i lkelere ve d uzaya say s z yolculuk yapt Bu yolculuklardan baz lar n bir araya getirdik bu kitapta Ancak onun anlatt klar yla ne bir i lkeler haritas izebiliyoruz, ne de d uzaya yolculuk k lavuzu Kendisinin de dedi i gibi, Seyyahlar kendi yolculuklar n anlat rlar, sizinkini de il Fantazi, bilimkurgu ya da deneme fark g zetmeden, t m LeGuin yaz lar birer yolculuk yk s d r O bize kendi yk lerini anlatt , imdi de bizim kendi yolculuk yk lerimizi yazmam z bekliyor B lent Somay
  • UNLIMITED KINDLE Ö Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar - by Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
   457 Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE Ö Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar - by Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
   Posted by:Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek
   Published :2020-01-05T17:35:47+00:00

  About Ursula K. Le Guin Bülent Somay Müge Gürsoy Sökmen Deniz Erksan Meltem Ahıska Seda Tural Nurdan Gürbilek


  1. Ursula K Le Guin published twenty two novels, eleven volumes of short stories, four collections of essays, twelve books for children, six volumes of poetry and four of translation, and has received many awards Hugo, Nebula, National Book Award, PEN Malamud, etc Her recent publications include the novel Lavinia, an essay collection, Cheek by Jowl, and The Wild Girls She lived in Portland, Oregon.She was known for her treatment of gender The Left Hand of Darkness, The Matter of Seggri , political systems The Telling, The Dispossessed and difference otherness in any other form Her interest in non Western philosophies was reflected in works such as Solitude and The Telling but even interesting are her imagined societies, often mixing traits extracted from her profound knowledge of anthropology acquired from growing up with her father, the famous anthropologist, Alfred Kroeber The Hainish Cycle reflects the anthropologist s experience of immersing themselves in new strange cultures since most of their main characters and narrators Le Guin favoured the first person narration are envoys from a humanitarian organization, the Ekumen, sent to investigate or ally themselves with the people of a different world and learn their ways.


  566 Comments


  1. yine cok cok cok guzel bir kitap okudum okudugum her kitabi cok mu seviyorum yoksa sadece sevecegim kitaplara mi denk geliyorum bilemiyorum ikinci secenegi tercih edecegim ben ursula nin denemelerini okumak, onunla aramdaki o incecik kurgu perdesini kaldirip ki kurgu benim nezdimde yazar ve okur arasindaki bir perde degildir aslinda, biraz daha los bir ortamda fisiltiyla ve bilmecelerle yapilan bir sohbettir belki bu kitaptaki 5 cayi tadinda ve acik acik yapilan sohbete gore ursula ile yuz yuzey [...]

   Reply

  2. kitab okuyal ok oldu ama d n Le Guin in LOTR i in yapt de erlendirme akl ma geldi ve buray yeniden okumak istedim neden okunmas gereken bir kitap oldu unu ve neden yeniden okunmas gereken bir kitap oldu unu a klamak hat rlatmak i in bu k s mla ilgili bir not d eyim Le Guin, Tolkien in bu eserini i sel bir yolculuk olarak okumay nerir insana dair iyilik k t l k eki mesi ve bu ikisi aras ndaki birlikte var olma ili kisi kitapta, ona g re, t m karakterlerin ikili kurgulanmas yla ima edilir aragorn [...]

   Reply

  3. Ursula K Le Guin anlatt her eyi ok g zel anlat yor Eminim kad n okuyucular Le Guin in diline daha a inad rlar ve anlatt klar n fazlas yla hissediyorlard r Erkeklerin ise t m o anlat lanlar ger ekten anlayabilmeleri i in fazlas yla kafa yormalar gerekebilir imde var oldu unu hissetti im ancak kendime dahi ifade etme konusunda yeterince ba ar l olamad m pek ok d ncenin, Ursula K Le Guin sayesinde dillendi ini ve daha net ifade edilebilir hale geldi ini s yleyebilirim.O kadar hakl , ylesine do ru e [...]

   Reply

  4. Elimin alt ndan ay rmayaca m, ba m n st nde her daim yeri olacak bir kitap Uzay gemisindeki bilge kocakar n n r yalar, bilim kurgu ve fantastik edebiyat, ocukluk, kad nl k, yazmak ve yazarl kla ilgili denemelerinin sadece bu konularla ilgili olanlarca okunacak olmas ne yaz k

   Reply

  5. 1 Bulent Somay in onsozu bile incecik bir kitap olarak basilmaya deger.2 Samimiyet kelimesi bu kitapta herhalde tum satirlarin icini dolduruyor.3 Jung seven okurlar bu tarafa alay m 4 Kad n okur olarak Le Guin in hem yazar hem de kad n olma, kadinligin ve yazarligin a amalarini kendi kisisel seruveni uzerinden anlatmasini okumak mukemmeldi.5 En sevdigim b l m bes sayfalik uval Kuram ve Kurgu bolumuydu bilinen ilk kulturel gerecin, insanligi ileriye tasiyan, medeniyetin sembolu olarak gosterilen [...]

   Reply

  6. okudumdanoldu 2013 Kitaba gelmeden nce ns z nde yle bir durup hakk n vermeliyiz B lent Somay derleyip bir de ns z kondurmu ki ne ns z Bu gibi sitelerde tam metni bulabilirsiniz, l tfen 10 dakikan z ay r p okuyun.Gelelim kitab n kendisine Bu sefer fantastik yk lerden de il, Ursula Teyze nin kendi fantastik d nyas na bak yoruz Bu kitap onun denemelerinden olu uyor Ad ndan da belli olaca gibi genellikle kad nlar r yalar ve ejderhalar bilimkurgu fantezi zerine Asl nda b t n denemeler i in ayr yorum [...]

   Reply

  7. y llard r ursula le guin okumam y n nde srar eden en yak n arkada m, sonunda araya s rekli ba ka kitaplar soktu umu g r nce areyi bana bir set yap p hediye etmekte buluyor ne var ki, bu k z bilimkurgu ya ok al k de il, biliyor, galiba bu y zden bu kitab da di erlerinin aras na s k t r yor, ursula n n bir nevi g ncesi, denemeleri, o nun akl n anlama yolunda ufak bir arac ok da iyi oluyor, sanki ursula ya haz rl k kursu gibi bir kitap bu, daha hi bir kitab n okumadan da olsa birden sizi kendi d ny [...]

   Reply

  8. makale veya denemelerle dolu kitaplari bitirmek istemiyorum ben napicaz.ursulacigimin onunde saygiyla egiliyorum.fantazi ve bilimkurgu edebiyati severler mutlaka okusun.yok boyle bir keyif

   Reply

  9. Ara ara tekrar tekrar okunmas gereken harika bir kitap Ba ucu kitab denebilir Burada kitap hakk nda yorum olarak destan bile yaz lsa eksik kalacakt r, mutlaka okunmas gerekendir ok g zel bir ok ey ok g zel bir ekilde s ylenmi her sat rda Kitab n g zelli ine ek olarak B lent Somay n m kemmel n s z n es ge ersek haks zl k olur Hem kitapla b t nle mi hem de kitaptan ba ms z olarak ayr bir de er ta yor.

   Reply

  10. Bu kitab okuyana kadar kad nlar n okur yazarl k deeyimine ge ad m atm olabileceklerini d nmemi tim Ne b y k eksiklikmi benim i in Sonra okumay bilen bir kad n olarak bu eseri tam da bu vakitte okudu uma krettim 12 y l nce M lks zler i 6 y l nce de Hep Yuvaya D nmek i okumu biri olarak sanki alt y lda bir Ursula teyzeyi okuyormu um gibi hissettim zellikle Bal k n n k z par as m thi ti T m kitab n her sat r n n alt n ize ize okumak istedim Kolay lmek i in en az bir kere do urmak gerekti i fikri de [...]

   Reply

  11. ursula ger ekten hayranl k ve ilham vericisi birisi okudu um bu yaz lar n n bana yeni bak a lar ve minik ilhamlar katt n d n yorum kimi zaman unutmu , kaybetmi oldu um baz eyleri yeniden kazand rd bana d nmeye sevk eden eyler okudum ursula k le guin i biraz daha iyi tan d m tekrar tekrar okuyaca m bir ba ucu kitab oldu benim i in ilham m kaybetti imde huzuru ursula n n d ncelerinde arayaca m iyi ki vars n uzay gemisindeki kocakar.

   Reply

  12. ilham arayan yazarlara

   Reply

  13. Okunmas gereken metinlerden Baz sayfalar birka defa okumal k baz lar deneme tad nda.

   Reply

  14. Sekiz y z elli be kere daha okunacak

   Reply

  15. Kayalar okuyun Onlar n s z ya ar.

   Reply

  16. Kalemi sert, dilinin kemi i yok ve kad n Daha ne isteriz Ursula Le Guin okuduk a onunla oturup Orta Do u dan, kad n haklar ndan konu ma iste im daha da art yor Sanattan, fantazi romanlar ndan, Tolkien den, Yerdeniz yk lerinden, kad nlardan daha ok kad nlardan , toplumun bask n y nlerinden, sans rden, Woolf tan K saca hayat na temas etmi her eyden bahsetmi bu kitapta ok g zel yaz lar bunlar Yine ok e lenceli ve birileriyle dalga ge iyor Bu kad n vazge ilmez yapan bu zelli i olabilir.

   Reply

  17. Ursula harika da cevirince tadi kacmis.

   Reply

  18. zellikle uval kuram ve kurgu ile bal k kad n n k z na bay ld m.

   Reply

  19. R yalar Kendini A klamal Amerikal lar Ejderhalardan Neden Korkar ocuk ve G lge Metin, Sessizlik, G steri uval Kuram ve Kurgu Bilimkurgu ve Bayan Brown

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *